ثبت نام بیمه تکمیلی درمان رانندگان بازمانده و جديدالورود

رانندگان بازمانده و جديدالورود بخش حمل و نقل کالای برون شهری برای ثبت نام بیمه تکمیلی درمان خود و همسر و فرزندانشان از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ ارديبهشت ماه جاری فرصت دارند جهت ارائه مدارک و ثبت نام به دفتر انجمن صنفی رانندگان شهرستان فیروزکوه جناب آقای سعید عمران مراجعه کنند.