جلسه اهداف و خط مشی سال 1399

جلسه انجمن صنفی رانندگان با محوریت بررسی مسائل مالی سال 1398 و اهداف و خط مشی سال 1399 امروز مورخ 139/01/28 درانجمن صنفی رانندگان با حضور

ریاست محترم جناب آقای مظاهر فخراور

دبیر محترم جناب آقای غلامرضا غرقابی

خزانده دار محترم جناب آقای منصور کمالی

مدیر اداری محترم جناب آقای سعید عمران

حسابدار :سرکار خانم شریفی

برگزار گردید.