اخبار

گزارش زمین‌لرزه

بزرگی: 5.1محل وقوع: مرز استانهای مازندران و تهران – حوالی دماوندتاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/02/19 00:48:21طول جغرافیایی: 52.05عرض جغرافیایی: 35.78عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها:6 کیلومتری دماوند […]