اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی

رئیس هیئت مدیره : مظاهر فخرآور
دبیر: غلامرضا غرقابی
نائب رئیس:عباس شیدائی
خزانه دار : سید منصور کمالی
عضو اصلی : ابراهیم لاسمی