حق بیمه رانندگان در شش ماهه اول 1399

حق پرداخت بیمه رانندگان درون شهری وبرون شهری سبک و سنگین زیر مجموعه تامین اجتماعی در سال 1399 تعیین گردید.

تن بر کیلومتر هم هنوز روی میز است!!