ضد عفونی دفتر سیمان فراز

ضد عفونی دفتر فراز با پیگیری همکار عزیز جناب اقای شهرام حیدر نژاد جهت رفاه حال همکاران و رانندگان انجمن صنفی امروز مورخ ۹۹/۱/۲7 انجام گردید .

از رانندگان عزیز خواهشمند هستیم نظافت شخصی رعایت و حتما دستکش و ماکس بهمراه داشته باشند .